u-XXX-198-2020

Uchwała Nr XXX/198/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2020r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-11-24 14:14:03.
u-XXX-199-2020

Uchwała Nr XXX/199/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2020r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-11-24 14:14:20.
u-XXX-200-2020

Uchwała Nr XXX/200/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2020r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-11-24 14:14:36.
u-XXX-201-2020

Uchwała Nr XXX/201/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2020r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-11-24 14:14:54.
u-XXX-202-2020

Uchwała Nr XXX/202/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2020r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zwoleń”

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-11-24 14:15:14.
u-XXX-203-2020

Uchwała Nr XXX/203/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2020r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-11-24 14:15:43.
u-XXX-204-2020

Uchwała Nr XXX/204/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2020r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-11-24 14:16:01.
u-XXX-205-2020

Uchwała Nr XXX/205/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2020r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-11-24 14:16:16.
u-XXX-206-2020

Uchwała Nr XXX/206/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2020r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-11-24 14:16:37.
u-XXX-207-2020

Uchwała Nr XXX/207/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2020r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2021

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-11-24 14:16:52.
u-XXXI-208-2020

Uchwała Nr XXXI/208/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Rolnictwa, Gospodarczej i Rozwoju Gminy, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-11-25 11:08:52.
u-XXXI-209-2020

Uchwała Nr XXXI/209/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Zwoleń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-11-25 11:09:05.
u-XXXI-210-2020

Uchwała Nr XXXI/210/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-11-25 11:09:17.
u-XXXI-211-2020

Uchwała Nr XXXI/211/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-11-25 11:09:30.
u-XXXI-212-2020

Uchwała Nr XXXI/212/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-11-25 11:09:44.
u-XXXII-213-2020

Uchwała Nr XXXII/213/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 15 grudnia 2020r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-12-16 11:59:20.
u-XXXII-214-2020

Uchwała Nr XXXII/214/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 15 grudnia 2020r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-12-16 11:59:32.
u-XXXII-215-2020

Uchwała Nr XXXII/215/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 15 grudnia 2020r. w sprawie nabycia nieruchomości

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-12-16 11:59:48.
u-XXXII-216-2020

Uchwała Nr XXXII/216/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 15 grudnia 2020r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-12-16 12:00:03.
u-XXXII-217-2020

Uchwała Nr XXXII/217/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 15 grudnia 2020r. w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-12-16 12:00:18.
u-XXXII-218-2020

Uchwała Nr XXXII/218/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 15 grudnia 2020r. w sprawie przedłużenia umowy najmu boksów garażowych

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-12-16 12:00:43.
u-XXXIII-219-2020

Uchwała Nr XXXIII/219/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-12-28 11:13:43.
u-XXXIII-220-2020

Uchwała Budżetowa Gminy Zwoleń Nr XXXIII/220/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 22 grudnia 2020r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-12-28 11:14:06.
u-XXXIII-221-2020

Uchwała Nr XXXIII/221/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zwoleniu na rok 2021

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-12-28 11:14:24.
u-XXXIII-222-2020

Uchwała Nr XXXIII/222/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-12-28 11:14:37.
u-XXXIII-223-2020

Uchwała Nr XXXIII/223/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej o numerze 450566W na terenie miasta Zwolenia

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-12-28 11:14:56.
u-XXXIII-224-2020

Uchwała Nr XXXIII/224/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zwalczania Narkomanii oraz następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych na rok 2021 Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-12-28 11:15:14.
u-XXXIII-225-2020

Uchwała Nr XXXIII/225/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Zwoleń w 2021 roku”

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2020-12-28 11:15:27.

Zobacz:
 I kwartał .  II kwartał .  III kwartał .  IV kwartał . 
Data wprowadzenia: 2020-12-28 11:15:27
Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski