Uchwała Nr XXVI/161/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 25 października 2016r.

Uchwała Nr XXVI/161/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 października 2016r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-11-16 13:34:22.
Uchwała Nr XXVI/162/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 25 października 2016r.

Uchwała Nr XXVI/162/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zwoleń w latach 2015-2019

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-11-16 13:35:31.
Uchwała Nr XXVI/163/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 25 października 2016r.

Uchwała Nr XXVI/163/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Zwoleniu w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-11-16 13:35:42.
Uchwała Nr XXVI/164/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 25 października 2016r.

Uchwała Nr XXVI/164/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-11-16 13:36:04.
Uchwała Nr XXVI/165/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 25 października 2016r.

Uchwała Nr XXVI/165/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-11-16 13:36:20.
Uchwała Nr XXVII/166/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 29 listopada 2016r.

Uchwała Nr XXVII/166/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-11-29 13:18:21.
Uchwała Nr XXVII/167/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 29 listopada 2016r.

Uchwała Nr XXVII/167/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-11-29 13:18:32.
Uchwała Nr XXVII/168/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 29 listopada 2016r.

Uchwała Nr XXVII/168/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-11-29 13:18:43.
Uchwała Nr XXVII/169/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 29 listopada 2016r.

Uchwała Nr XXVII/169/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Zwoleń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-11-29 13:18:56.
Uchwała Nr XXVII/170/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 29 listopada 2016r.

Uchwała Nr XXVII/170/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-11-29 13:19:54.
Uchwała Nr XXVII/171/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 29 listopada 2016r.

Uchwała Nr XXVII/171/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie przedłużenia umowy najmu boksu garażowego

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-11-29 13:20:14.
Uchwała Nr XXVII/172/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 29 listopada 2016r.

Uchwała Nr XXVII/172/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie przedłużenia umowy najmu pomieszczenia gospodarczego

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-11-29 13:20:29.
Uchwała Nr XXVII/173/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 29 listopada 2016r.

Uchwała Nr XXVII/173/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie przedłużenia umowy najmu boksów garażowych

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-11-29 13:20:50.
Uchwała Nr XXVII/174/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 29 listopada 2016r.

Uchwała Nr XXVII/174/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Zwoleńskim a Gminą Zwoleń w sprawie przyjęcia od Powiatu Zwoleńskiego zadania publicznego z zakresu edukacji publicznej

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-11-29 13:21:13.
Uchwała Nr XXVII/175/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 29 listopada 2016r.

Uchwała Nr XXVII/175/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia koncepcji odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych z terenu gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-11-29 13:21:25.
Uchwała Nr XXVII/176/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 29 listopada 2016r.

Uchwała Nr XXVII/176/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Inwestycyjnego Gminy Zwoleń w ramach Planu Inwestycyjnego Regionalnych Inwestycji Terytorialnych dla Radomskiego Obszaru Strategicznej Interwencji

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-11-29 13:21:56.
Uchwała Nr XXVIII/177/16 Rady Miejskiej w
Zwoleniu z dnia 12 grudnia 2016r.

Uchwała Nr XXVIII/177/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia programu rewitalizacji pn. „Lokalny Programu Rewitalizacji Miasta Zwoleń na lata 2016 – 2023”

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Zwoleń na lata 2016-2023

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-12-13 13:37:16.
Uchwała Nr XXIX/178/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 28 grudnia 2016r.

Uchwała Nr XXIX/178/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-12-29 11:38:45.
Uchwała Nr XXIX/179/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 28 grudnia 2016r.

Uchwała Budżetowa Gminy Zwoleń na 2017r. Nr XXIX/179/16 z dnia 28 grudnia 2016r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-12-29 11:39:12.
Uchwała Nr XXIX/180/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 28 grudnia 2016r.

Uchwała Nr XXIX/180/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zwoleniu na rok 2017

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-12-29 11:39:26.
Uchwała Nr XXIX/181/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 28 grudnia 2016r.

Uchwała Nr XXIX/181/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-12-29 11:40:02.
Uchwała Nr XXIX/182/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 28 grudnia 2016r.

Uchwała Nr XXIX/182/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-12-29 11:40:25.
Uchwała Nr XXIX/183/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 28 grudnia 2016r.

Uchwała Nr XXIX/183/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-12-29 11:40:45.
Uchwała Nr XXIX/184/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 28 grudnia 2016r.

Uchwała Nr XXIX/184/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych powadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Zwoleń oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-12-29 11:40:53.
Uchwała Nr XXIX/185/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 28 grudnia 2016r.

Uchwała Nr XXIX/185/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-12-29 11:41:03.
Uchwała Nr XXIX/186/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 28 grudnia 2016r.

Uchwała Nr XXIX/186/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-12-29 11:41:14.
Uchwała Nr XXIX/187/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 28 grudnia 2016r.

Uchwała Nr XXIX/187/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-12-29 11:45:36.
Uchwała Nr XXIX/188/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 28 grudnia 2016r.

Uchwała Nr XXIX/188/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy na rok 2017 Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-12-29 11:45:47.

Zobacz:
 I kwartał .  II kwartał .  III kwartał .  IV kwartał . 
Data wprowadzenia: 2016-12-29 11:45:47
Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski