Uchwała Nr XVII/103/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 29 stycznia 2016r.

Uchwała Nr XVII/103/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Zwoleniu na rok 2016

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-02-01 12:28:45.
Uchwała Nr XVII/104/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 29 stycznia 2016r.

Uchwała Nr XVII/104/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmian w podziale Gminy Zwoleń na obwody głosowania

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-02-01 12:29:03.
Uchwała Nr XVII/105/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 29 stycznia 2016r.

Uchwała Nr XVII/105/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zwoleń” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zwoleń”

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/105/16

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/105/16

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-02-01 12:29:30.
Uchwała Nr XVII/106/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 29 stycznia 2016r.

Uchwała Nr XVII/106/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy na rok 2016 Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-02-01 12:29:43.
Uchwała Nr XVII/107/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 29 stycznia 2016r.

Uchwała Nr XVII/107/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Porgnozie Finansowej Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-02-01 12:29:57.
Uchwała Nr XVII/108/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 29 stycznia 2016r.

Uchwała Nr XVII/108/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-02-01 12:30:10.
Uchwała Nr XVII/109/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 29 stycznia 2016r.

Uchwała Nr XVII/109/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Prostej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/109/16

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-02-01 12:30:20.
Uchwała Nr XVII/110/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 29 stycznia 2016r.

Uchwała Nr XVII/110/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-02-01 12:30:30.
Uchwała Nr XVII/111/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 29 stycznia 2016r.

Uchwała Nr XVII/111/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-02-01 12:30:40.
Uchwała Nr XVII/112/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 29 stycznia 2016r.

Uchwała Nr XVII/112/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz klas pierwszych publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Zwoleń, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-02-01 12:30:54.
Uchwała Nr XVII/113/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 29 stycznia 2016r.

Uchwała Nr XVII/113/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zwoleńskiego

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-02-01 12:31:03.
Uchwała Nr XVII/114/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 29 stycznia 2016r.

Uchwała Nr XVII/114/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-02-01 12:31:13.
Uchwała Nr XVIII/115/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 29 lutego 2016r.

Uchwała Nr XVIII/115/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie nabycia nieruchomości

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-02-29 14:59:30.
Uchwała Nr XVIII/116/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 29 lutego 2016r.

Uchwała Nr XVIII/116/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-02-29 14:59:51.
Uchwała Nr XVIII/117/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 29 lutego 2016r.

Uchwała Nr XVIII/117/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Miasta i Gminy Zwoleń na lata 2016-2019

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/117/16

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-02-29 15:00:17.
Stanowisko Rady Miejskiej Nr 1/2016

Stanowisko Rady Miejskiej Nr 1/2016

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2016-03-07 08:53:39 | Data modyfikacji: 2016-03-07 08:57:04.
Uchwała Nr XIX/118/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z
dnia 31 marca 2016r.

Uchwała Nr XIX/118/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIV/222/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-04-01 11:31:18 | Data modyfikacji: 2016-04-01 11:31:46.
Uchwała Nr XIX/119/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z
dnia 31 marca 2016r.

Uchwała Nr XIX/119/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 31 marca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-04-01 11:32:59.
Uchwała Nr XIX/120/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z
dnia 31 marca 2016r.

Uchwała Nr XIX/120/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 31 marca 2016r. o dopłacie dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-04-01 11:33:10.
Uchwała Nr XIX/121/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z
dnia 31 marca 2016r.

Uchwała Nr XIX/121/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-04-01 11:33:23.
Uchwała Nr XIX/122/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z
dnia 31 marca 2016r.

Uchwała Nr XIX/122/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-04-01 11:33:34.
Uchwała Nr XIX/123/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z
dnia 31 marca 2016r.

Uchwała Nr XIX/123/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016"

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-04-01 11:33:46.
Uchwała Nr XIX/124/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z
dnia 31 marca 2016r.

Uchwała Nr XIX/124/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-04-01 11:33:55.
Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu
współpracy Gminy Zwoleń z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie w 2015 roku.

Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Zwoleń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2015 roku.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2016-04-01 11:42:37.

Zobacz:
 I kwartał .  II kwartał .  III kwartał .  IV kwartał . 
Data wprowadzenia: 2016-04-01 11:42:37
Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski