Opłata skarbowa:
 -         od decyzji 107 zł
zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.)

 Podstawa prawna:
- art. 7 ust 1 pkt 2 ust 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.).

- Uchwała Nr XXXIV/228/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Zwoleniu, Plac Kochanowskiego 1, Referat Ochrony Środowiska, pok 31.

 Termin załatwienia:
Wydanie decyzji następuje w terminie 1 miesiąca – od daty wpływu wniosku,
w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy 

  Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu w ciągu 14 dnia od daty doręczenia decyzji. 

 Dodatkowe informacje: 

Warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców w zakresie: 
Opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. 

 Gminne jednostki organizacyjne prowadzące na terenie własnej gminy działalność
w wyżej wymienionym zakresie nie mają obowiązku uzyskania zezwoleń, ale muszą spełniać warunki wymagane przy udzielaniu takich zezwoleń. 

 Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać: 

 -         imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP),

 -         określenie przedmiotu i obszaru działalności

 -         określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,

 -         informacja o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem

 -         proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności

 -         określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia 

 Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

 Przedsiębiorca ubiegających się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną. 

 Odmowa wydania zezwolenia 

 Burmistrz odmówi wydania zezwolenia w wyżej określonym zakresie jeżeli zamierzony sposób gospodarowania odpadami lub nieczystościami ciekłymi: 

 1.     jest niezgodny z wymaganiami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.)

 2.     mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska

 

Oświadczenie o braku zaległości podatkowych

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH LUB OSADNIKÓW W INSTALACJACH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY ZWOLEŃ

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Autor: Sylwia Sobieszek | Data wprowadzenia: 2014-01-27 12:08:24 | Data modyfikacji: 2022-11-22 14:12:16.

Zobacz:
 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości .  Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zwoleń .  Zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów .  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  .  Ustanowienie Pomnika Przyrody .  Deklaracja o wysokości oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi . 
Data wprowadzenia: 2014-01-27 12:08:24
Data modyfikacji: 2022-11-22 14:12:16
Autor: Sylwia Sobieszek
Opublikowane przez: Mirosław Malinowski