WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

OPŁATY:

1. 50 zł – opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Przedsiębiorcy, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis
do rejestru działalności regulowanej.
2. 25 zł – opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50 % stawki określonej od wpisu).
3. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).
4. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:
- przelewem lub przekazem na rachunek podstawowy Urzędu Miejskiego w Zwoleniu – nr konta: 68 91 57 00 02 0000 0000 21 50 00 01,
- bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Zwoleniu.
5. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano wpisu do rejestru działalności regulowanej. Zwrot opłaty skarbowej następuje na pisemny wniosek.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

* MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:

Referat Ochrony Środowiska pokój nr 31

* MIEJSCE ODBIORU ZAŚWIADCZENIA:
- osobiście w Referacie Ochrony Środowiska pokój nr 31 – po uzgodnieniu z pracownikiem prowadzącym sprawę;
- za pośrednictwem poczty.

TERMIN ODPOWIEDZI:

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, do 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej.

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399).

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 poz. 672.)

DO POPBRANIA:

* Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej

* Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej

* Rejestr działalności regulowanej.

 

REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW 2014 — aktualne.doc

REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW 2015.doc

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Autor: Sylwia Sobieszek | Data wprowadzenia: 2014-01-27 12:09:14 | Data modyfikacji: 2014-05-02 09:59:56.

Zobacz:
 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości .  Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zwoleń .  Zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów .  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  .  Ustanowienie Pomnika Przyrody .  Deklaracja o wysokości oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi . 
Data wprowadzenia: 2014-01-27 12:09:14
Data modyfikacji: 2014-05-02 09:59:56
Autor: Sylwia Sobieszek
Opublikowane przez: Mirosław Malinowski