Podstawa prawna: art. 11 ust. 2 i art. 18 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r., Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

II. OPŁATY:
Opłata za jednorazowe zezwolenie wnoszona jest w kasie Urzędu Miejskiego w Zwoleniu przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń*
*Opłata roczna
1) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
2) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
3) 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
Jednorazowe zezwolenie wydawane są przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.
Zezwolenia wydawane są na okres do 2 dni.

III. TERMIN WYDANIA ZEZWOLENIA:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gospodarczego (pok. 19, tel. 0 48 676 23 31).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Burmistrza Zwolenia w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji (odwołanie składa się w Referacie prowadzącym sprawę).

 

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Autor: Alina Ptak | Data wprowadzenia: 2014-01-27 13:06:00 | Data modyfikacji: 2014-05-02 10:18:42.

Zobacz:
 Wpis do ewidencji działalności gospodarczej .  Koncesje alkoholowe .  Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych  .  Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką . 
Data wprowadzenia: 2014-01-27 13:06:00
Data modyfikacji: 2014-05-02 10:18:42
Autor: Alina Ptak
Opublikowane przez: Mirosław Malinowski