Wymagane dokumenty:

  • Wniosek
  • Dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport do wglądu

Wniosek CEIDG–1 o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie zgłoszeniem do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego
Wniosek CEIDG–1 zależnie od wybranej opcji jest także:
- wnioskiem o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
- wnioskiem o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej
- wnioskiem o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej
- zawiadomieniem o zaprzestaniu działalności gospodarczej
Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej niezwłocznie po otrzymaniu podpisanego wniosku i z urzędu dostarcza przedsiębiorcy zaświadczenia o wpisie.
Odbiór zaświadczenia może być dokonany osobiście przez wnioskodawcę w uzgodnionym przy składaniu zgłoszenia terminie lub za pośrednictwem poczty.

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie.
Wszystkie czynności związane z rejestracją, zmianą, zawieszeniem,wznowieniem, wykreśleniem z ewidencji działalności gospodarczej są zwolnione z opłat.

Podstawa prawna z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97).

Miejsce złożenia:
Referat Spraw Obywatelskich i Ewidencji Gospodarczej, pokój 28 w godz.730-1530

FORMULARZE CEIDG

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Autor: Alina Ptak | Data wprowadzenia: 2014-01-27 15:14:07 | Data modyfikacji: 2014-05-02 10:16:26.

Zobacz:
 Wpis do ewidencji działalności gospodarczej .  Koncesje alkoholowe .  Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych  .  Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką . 
Data wprowadzenia: 2014-01-27 15:14:07
Data modyfikacji: 2014-05-02 10:16:26
Autor: Alina Ptak
Opublikowane przez: Mirosław Malinowski