Podstawa prawna: art. 11 i art. 18 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r., Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży który zawiera:
- oznaczenie rodzaju zezwolenia,
- oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
- numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
- przedmiot działalności gospodarczej,
- adres punktu sprzedaży,
- adres punktu składowania napojów alkoholowych.
2. Załączniki:
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,
- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
- pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
- decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

II. OPŁATY:
1. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się w kasie Urzędu Miejskiego w Zwoleniu

przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:
1) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
2) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
3) 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
Opłata dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.
Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
2. Opłatę za korzystanie z zezwolenia przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
1) 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
2) 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
3) 77000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o której mowa w punkcie 3 wnoszą opłatę określoną w punkcie 2.
Opłata wnoszona jest w kasie Urzędu w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty o których mowa w pkt 2 i 3, dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

III. TERMIN WYDANIA ZEZWOLENIA:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gospodarczego (pok. 19, tel. 0 48 676 23 31).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Burmistrza Zwolenia w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji (odwołanie składa się w Referacie prowadzącym sprawę).

 

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Autor: Alina Ptak | Data wprowadzenia: 2014-01-27 13:05:22 | Data modyfikacji: 2014-05-02 10:17:52.

Zobacz:
 Wpis do ewidencji działalności gospodarczej .  Koncesje alkoholowe .  Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych  .  Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką . 
Data wprowadzenia: 2014-01-27 13:05:22
Data modyfikacji: 2014-05-02 10:17:52
Autor: Alina Ptak
Opublikowane przez: Mirosław Malinowski