bip.zwolen.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 WWW Miasta zwolen.pl
Załatwianie spraw > Zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów strona główna 

 

Dnia 17 czerwca 2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 z póź. zm.).
Zmiana ustawy przywraca między innymi prawną ochronę drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
W przypadku, o którym mowa wyżej, właściciel nieruchomości od 17 czerwca br. obowiązany zatem będzie dokonać zgłoszenia (ZAŁĄCZNIK NR 1) do właściwego organu, zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew *.
Nie dotyczy drzew owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.

Urzędnicy natomiast będą mieli obowiązek w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, dokonania oględzin przeznaczonych do usunięcia drzew. W terminie 14 dni od dnia oględzin Burmistrz Zwolenia może w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw. Jeżeli w terminie 2 tygodni Burmistrz Zwolenia nie wniesie sprzeciwu, można usunąć drzewo.
W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
Jeżeli w okresie pięciu lat od dokonania oględzin właściciel terenu, na którym dokonano wycinki przeznaczy swoją działkę na działalność gospodarczą, będzie musiał zapłacić za wycięte wcześniej drzewa.

Pozostałe zmiany znajdą Państwo w załączonym tekście ustawy:
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1074

Uwaga!
Zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów nie zwalnia z obowiązku uzyskania zezwolenia na czynności zakazane w stosunku do gatunków chronionych w przypadku stwierdzenia, że usunięcie zadrzewienia spowoduje naruszenie tych zakazów (np. umyślne płoszenie, lub niepokojenie w okresie lęgowym, niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd ptasich).
Natomiast nie ma potrzeby występowania o zezwolenie na usunięcie gniazd ptasich, jeżeli drzewa lub krzewy będą usuwane poza sezonem lęgowym (tj. od 16 października do końca lutego) z obiektów budowlanych lub terenów zieleni pod warunkiem, że będzie to wynikać ze względów bezpieczeństwa lub sanitarnych - zgodnie z § 9 pkt 2 ww. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183).
Informujemy jednocześnie, że zgodnie z art. 56 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zezwolenie na czynności podlegające zakazom wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska na obszarze swojego działania, w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla dziko występujących populacji chronionych gatunków zwierząt.
Naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych stanowi wykroczenie (art. 131 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody).
Jednocześnie przypominamy, że problematykę drzew i krzewów rosnących przy granicy działki reguluje (art. 143-154) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.). Poniżej przykładowe unormowania prawne.
Art. 144 Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.
Art. 148 Owoce opadłe z drzewa lub z krzewu na grunt sąsiedni stanowią jego pożytki. Przepisu tego nie stosuje się, gdy grunt sąsiedni jest przeznaczony na użytek publiczny.
Art. 149 Właściciel gruntu może wejść na grunt sąsiedni w celu usunięcia zwieszających się z jego drzew gałęzi lub owoców. Właściciel sąsiedniego gruntu może jednak żądać naprawienia wynikłej stąd szkody.
Art. 150 Właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie korzenie przechodzące z sąsiedniego gruntu. To samo dotyczy gałęzi i owoców zwieszających się z sąsiedniego gruntu; jednakże w wypadku takim właściciel powinien uprzednio wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia.
Ewentualne roszczenia w tym zakresie są rozstrzygane tylko w postępowaniach cywilnych przed sądem powszechnym.
Organy wydające zezwolenia na usuwanie zieleni ponownie zobligowane zostaną do uzgodnienia z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska decyzji dotyczących drzew usuwanych z pasów drogowych.
Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia/decyzji lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów (ZAŁĄCZNIK NR 2) do pobrania poniżej lub w pok. 31 Urzędu Miejskiego lub w formie dokumentu elektronicznego udostępnionego przez ministra właściwego do spraw środowiska w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.

W związku z wejściem w życie w dniu 10 listopada 2022 r. ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców  (Dz.U. poz. 2185), dokonana została nowelizacja ustawy o ochronie przyrody.
Dodano w art. 83b w/w ustawy:

·      ust. 3 w brzmieniu:
„3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu składa się w:
1) postaci papierowej albo
2) formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.”

·      ust. 4 w brzmieniu:
„4. Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu w formie dokumentu elektronicznego minister właściwy do spraw środowiska udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu”
Ww. przepisy wchodzą w życie z dniem 27 stycznia 2023 r.
Na podstawie art. 83b ust. 4 ustawy o ochronie przyrody udostępnia się formularz wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, który zgodnie z art. 83b ust. 3 przedmiotowej ustawy można złożyć właściwemu organowi w formie dokumentu elektronicznego (Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu)

Wniosek zawiera:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
2) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością (ZAŁĄCZNIK NR 3) albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń (ZAŁĄCZNIK NR 4), o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
3) zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji (ZAŁĄCZNIK NR 5), o której mowa w art. 83 ust. 4. W przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność – zgodę wszystkich współwłaścicieli (ZAŁĄCZNIK NR 6) ze wskazaniem ich adresów zamieszkania i adresów do korespondencji; zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez spółdzielnię mieszkaniową, wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, użytkownika wieczystego nieruchomości lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym).
Zgodnie z ww. art. 83 ust. 4 spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej - członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag.
4) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
5) obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
b) nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
6) wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
7) miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
8) rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
9) projekt planu:
a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub
b) przesadzenia drzewa lub krzewu
– jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
10) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
11) zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające stosownym zakazom (określonym w art. 51ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.
Art. 86 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody wskazuje przypadki, w których nie nalicza się opłat za usunięcie drzew lub krzewów. Art. 84 ust. 3 w/w ustawy określa zasady odroczenia terminu uiszczenia opłaty za usunięcie drzew lub krzewów. W przypadku, gdy udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów uwarunkowane było zobowiązaniem strony do zastąpienia usuwanych drzew lub krzewów nowymi nasadzeniami drzew lub krzewów ozdobnych, należy powiadomić Organ o realizacji zobowiązania, w ustalonym decyzją czasie  (ZAŁĄCZNIK NR 7).

Opłaty:
1) Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów jest zwolnione z opłaty skarbowej.
2) Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi– 17 zł na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej oraz części IV załącznika do tej ustawy (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa z informacją jakiej dotyczy sprawy.
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu do godz. 14.00 lub na rachunek bankowy numer: 60 9157 0002 0000 0000 2150 0048

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Zwoleniu, Referat Ochrony Środowiska pok. nr 31, Plac Kochanowskiego 1.
Termin załatwienia:
Wydanie decyzji następuje w terminie 1 miesiąca – od daty wpływu wniosku, w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy
Tryb odwoławczy:
Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu ul. Żeromskiego 53 w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

UWAGI:
Przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się m.in. do:
1. Krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2.
2. Krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni.
3. Drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
4. Drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (wymagane zgłoszenie do urzędu).
5. Drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.
6. Drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.
7. Prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia.
8. Drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot.
9. Drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 120 ust. 2f.

ZAŁĄCZNIK NR 1 - ZGŁOSZENIE.doc

ZAŁĄCZNIK NR 2 – WNIOSEK..doc lub Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu

ZAŁĄCZNIK NR 3 - DO WNIOSKU - oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością..doc

ZAŁĄCZNIK NR 4 - DO WNIOSKU -oświadczenie o prawie do urządzeń 49 KC.doc

ZAŁĄCZNIK NR 5 - DO WNIOSKU -oświadczenie o udostępnieniu informacji.doc

ZAŁĄCZNIK NR 6 - DO WNIOSKU -oświadzenie współwłaściciela.pdf

ZAŁĄCZNIK NR 7  -zawiadomienie o wykonaniu nasadzeń zastępczych.doc

WNIOSEK..doc

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU-oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością..doc

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU -oświadczenie o prawie do urządzeń 49 KC.doc

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU -oświadczenie o udostępnieniu informacji.doc

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU -oświadzenie współwłaściciela.pdf

ZAŁĄCZNIK -zawiadomienie o wykonaniu nasadzeń zastępczych.doc

ZGŁOSZENIE.doc

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Autor: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2014-01-27 12:09:41 | Data modyfikacji: 2023-03-29 12:31:57.

Zobacz:
 Dowody osobiste .  Ewidencja ludności .  Urząd Stanu Cywilnego .  Ewidencja działalności gospodarczej .  Inwestycje i zagospodarowanie przestrzenne .  Ochrona środowiska .  Podatki i opłaty lokalne .  NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA .  Dopłaty do rolniczego paliwa .  Utrzymanie Dróg i Zieleni Miejskiej .  Geodezja, Godpodarka Gruntami, Rolnictwo i Mienie Komunalne . 
Data wprowadzenia: 2014-01-27 12:09:41
Data modyfikacji: 2023-03-29 12:31:57
Autor: Agnieszka Dziadosz
Opublikowane przez: Mirosław Malinowski
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.zwolen.pl