Wybory ławników 2015

Nabór kandydatów na ławników sądowych

na kadencję 2016 - 2019

Gmina Zwoleń

Ławników do Sądu Rejonowego w Zwoleniu do orzekania w sprawach z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego w liczbie 8 wybiera Rada Miejska w Zwoleniu w głosowaniu tajnym.

Na podstawie art. 158 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015r. poz. 133)

ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył 30 lat,

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5) nie przekroczyła 70 lat,

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.          

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione e sądach powszechnych i innych sadach oraz w prokuraturze,

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6) duchowni,

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8) funkcjonariusze Służby Więziennej,

9) radni gminy , powiatu i województwa.

Kandydatów na ławników zgłaszają prezesi sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i związkowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie Gminy w terminie do 30 czerwca 2015r.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na:

„Karcie zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego” do której należy załączyć:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) , stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5) dwa zdjęcia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w punktach 1-4 do zgłoszenia kandydata na ławnika na karcie zgłoszenia powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą:

- imię(imiona) i nazwisko,

- numer ewidencyjny PESEL,

- miejsce stałego zamieszkania

- własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Kartę zgłoszenia kandydatów na ławników wraz z załącznikami należy składać

w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu - I piętro, pokój Nr 24 w godzinach urzędowania Urzędu - tj. 730 - 1530 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2015r.

Zgłoszenia, które wpłynęły do Rady Miejskiej po upływie terminu( tj. po 30 czerwca 2015r.), a także które nie spełniają wymogów określonych w art. 162 § 2 - 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości

( Dz. U. z 2015r. poz. 133) pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów na ławników jest niedopuszczalne.

 

 

 

Burmistrz Zwolenia

Bogusława Jaworska

 

Zwoleń 28 maja 2015r.

 

lawnik2015_karta_zgloszenia.pdf

lawnik2015_lista_osob.pdf

lawnik2015_osw_kand_przest_skarbowe.pdf

lawnik2015_osw_kand_wladza_rodz.pdf

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2015-05-28 15:45:27 | Data modyfikacji: 2015-05-28 15:54:20.
Data wprowadzenia: 2015-05-28 15:45:27
Data modyfikacji: 2015-05-28 15:54:20
Opublikowane przez: Mirosław Malinowski
« powrót